REGULAMIN

ADMINISTRATOR STRONY www.mamcilale.pl 

MAM CI LALE Ewa Zguda Bema 16 34-220 Maków Podhalański NIP: 552-101-00-73

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

1. Nadawca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu  oraz wynikające z tego konsekwencje.

4. Użytkownik Sklepu jest zobowiązany do nie ujawniania osobą trzecim swojego loginu oraz hasła dostępu do Sklepu.

5. Wykorzystywanie przez Nabywcę wszelkich materiałów oraz innych niż materiały składników Sklepu (loga,elementów graficznych,kompozycji Sklepu) jest zabronione za wyjątkiem wyrażanej pisemnej zgody Sprzedawcy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA, ZAWIERANIE UMÓW

1. Nabywca przed złożeniem zamówienia umieszcza w wirtualnym koszu wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualne koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy organizację wybranych towarów, przeliczenia ich wartości, usług przed ich zakupem. Podczas wyboru towaru Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie oraz usuwanie towarów.

2. Po ostatecznym wyborze towarów do zakupów w Sklepie, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówienia w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

adresu dostawy

sposobu dostawy

sposobu dokonywania płatności

3. Nabywca dokonując zakupu w Sklepie  wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę podczas weryfikacji zamówienia, iż zostało ono złożone nieprawidłowo, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

5.Sprzedawca może realizować, oraz udzielać porad telefonicznie lub e-mailowo. Po złożeniu tego typu zamówienia Nabywca otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia.

6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie informację o przyjęciu zamówienia, kosztów transportu oraz informacji dotyczących przypuszczalnego czasu realizacji, na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania zamówienia lub podczas rejestracji do Sklepu, umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

PŁATNOŚCI, ZAPŁATA, CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary(cena oraz koszty dostawy)dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych w Sklepie lub na zasadach określonych przez sprzedawcę. Między innymi Nabywca ma możliwość zapłaty: w siedzibie firmy, przelewem na konto bankowe, realizacja zostanie rozpoczęta gody pieniądze zostaną zaksięgowane –gotówką osobie dostarczającej zamówienie.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się wówczas, gdy:

w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty w momencie zaksięgowania środków na koncie.

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, w momencie potwierdzenia danych osobowych.

3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy wybranego przez nabywcę. W przypadku transportu firmowego koszty ustalane są indywidualnie.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wysokości kosztów dostawy.

DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę po uprzedniej kilkudniowej informacji. Koszty dostawy podawane są Nabywcy podczas składania zamówienia – telefonicznie lub e-mailowo. Złożone zamówienie przez Nabywcę jest równocześnie zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy kosztami transportu dostawy.

3. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie z złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie przesyłana indywidualnie bez brakujących produktów. Każdorazowo w takim przypadku Nabywca będzie informowany telefonicznie.

4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu w obecności podmiotu realizującego czy przesyłka nie ma uszkodzeń mechanicznych. W przypadku powstania takiego uszkodzenia należy w dniu dostarczenia spisać w obecności podmiotu realizującego protokół szkody oraz przesłać go mailem na adres firmy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

POSTĘPOWANI REKLAMACYJNE

1. Nabywca ma pełne prawo, aby składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego towaru.

2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawna reklamacja powinna zawierać:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nadawcy

datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nadawcy

wszelkie okoliczności uzasadnienia reklamacji

zdjęcie uszkodzonego fragmentu przedmiotu

paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostaje poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie od 14 dni od jej złożenia. 

4. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie jest uprawniony w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru przez podmiot realizujący dostawę do zwrotu zakupionych produktów, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nienaruszonym. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres firmy. 

PODSUMOWANIE KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2022